Gustafsson och Nyström Arkitekter

 

Sankt Lars Kyrka
Kungsängens kyrka
Tillbyggnad (fotomontage).
 
Gustavsson Nyström Arkitekter - Utbildning föredrag kyrkorestaureringar under 1900-talet
Kungsängens kyrka
Bisättningsbyggnad.
 
Gustafsson och Nyström Arkitekter
Rådmansö kyrka
Invändig restaurering.
 

Verksamheten innefattar främst restaureringsuppdrag på kyrkor
och andra kulturhistoriska byggnader men också tillbyggnader och
nya byggnader i känsliga miljöer. Kontoret arbetar med följande:

• kvalificerade programutredningar
• gestaltnings- och projekteringsuppdrag
• kulturhistoriska utredningar
• vård- och underhållsplaner
• projektledning
• utbildning, föredrag

Synsättet är att våra äldre byggnader skall vara levande. Gångna århundradens insatser skall respekteras. Men inte för att byggnaderna alltid skall vara de samma
utan för att det förflutna skall kunna klinga med i förändringen.

Målsättningen är hög kvalité i alla led; noggranna förstudier, styrning av projekt-gruppers sammansättning, fokus på gestaltning i helhet och detalj genom hela uppdraget samt kontroll över byggprocessen. Arbetet sker i nära samverkan med beställare, entreprenörer och hantverkare samt antikvariska myndigheter.

Det finns en särskild kompetens när det gäller byggnadshistoria och äldre byggnads-material och metoder men också ett kreativt och nyskapande förhållningssätt till gestaltning – gärna i fri formmässig kontakt mellan det gamla och det nya.

Den gestaltande ambitionen är lika hög i restaureringar som i nybyggnader och innefattar alla nivåer; från små reparationer till mer omfattande byggnadsprojekt.

Kontorets arbetssätt kan beskrivas som analytiskt/pragmatiskt där lösningar söks utifrån de förutsättningar som varje projekt och byggnad har – inte minst byggnadens historia. Till skillnad från nybyggandet är det i restaureringen viktigt att förstå inte bara hur det såg ut strax före den senaste restaureringen men också hur det såg ut från början och inte minst, att få kunskap om mellanliggande skikt av förändringar.

Kontoret arbetar i nätverk med andra företag och experter. Att föra dialog och utbyta erfarenheter med hantverkare och entreprenörer uppfattas som en särskilt viktig del i arbetet. Gustafsson Nyström arkitekter samarbetar i många kyrko-restaureringar med Sunnanö snickeri, www.sunnanosnickeri.se

Gustafsson Nyström Arkitekter AB. Ägare är Lotta Gustafsson arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor och Per Nyström arkitekt SAR/MSA. Företaget drivs i dagsläget av Lotta Gustafsson, CV »

 

GUSTAFSSON NYSTRÖM ARKITEKTER AB  , KIMSTA 342, 195 96 ROSERSBERG    TEL 08-591 440 81